REGULAMIN FIRMY INTER FOTO DLA OFERTY „ZDJĘCIA ON-LINE”

§1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Firma Inter Foto Roman Hara, zwana dalej wykonawcą, w ramach oferty "zdjęcia on-line", lub "odbitki on-line" świadczy usługę wykonywania zdjęć na papierze fotograficznym z plików obrazowych przesłanych przez Internet. Wysyłający, zwany dalej zleceniodawcą, poprzez złożenie zlecenia oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się z treścią regulaminu, zrozumiał wszystkie jego punkty i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
    Realizacja wyżej wymienionej usługi, zwanej dalej serwisem, możliwa jest wyłącznie dla zleceń przesłanych przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie www.inter-foto.pl pod nazwą "zdjęcia on-line - rejestracja". Dostęp do usługi możliwy jest po zarejestrowaniu się i dalszemu postępowaniu zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez system serwisu.

§2


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

    Odpowiedzialnością w zakresie przestrzegania prawa w związku z treścią zawartą w dostarczonych materiałach oraz ewentualnymi roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do nadesłanych zdjęć obciążony jest wyłącznie zleceniodawca. Wykonawca analizuje zainstalowane w serwisie materiały wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji zlecenia w ramach przedstawionej oferty.
    Wszelkie reklamacje dotyczące wykonanej usługi złożone wykonawcy na piśmie drogą mail'ową będą rozpatrywane w zakresie zgodności z ofertą. Wyjaśnienia i decyzje będą odsyłane na adres nadawcy wiadomości zawierającej reklamację. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji ewentualne koszty wynikające ze strat materiału lub kosztów ich przesyłki ponosi zleceniodawca. Jeżeli dostarczenie wykonanej usługi odbywa się poprzez firmę kurierską zleceniodawca powinien przy odbiorze w obecności kuriera sprawdzić czy przesyłka nie ma uszkodzeń. W razie ich stwierdzenia należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego i dalszego postępowania zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji usług kurierskich. Za wszelkie wady ukryte dotyczące realizacji zlecenia w przypadku gdy przesyłka nie jest uszkodzona odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność materialna wykonawcy ogranicza się do kwoty należności za część objętą źle wykonaną usługą wraz z kosztami przesyłki. Jakiekolwiek roszczenia wybiegające poza ten zakres nie będą realizowane.

§3


FORMY ROZLICZENIA I SPRAWY FISKALNE

    Zleceniodawca ponosi koszt wykonania zlecenia oraz wysyłki. Kwota łączna stanowiąca całkowitą należność za zrealizowaną i dostarczoną usługę pojawia się w kalkulatorze podpiętym do aplikacji "zdjęcia on-line" na stronie wykonawcy, poprzez którą zleceniodawca składa zamówienie. Dostępne formy płatności dla dostaw kurierskich i pocztowych to wpłata na konto wykonawcy za pośrednictwem banku lub poczty, przelew na konto, lub płatność za pobraniem przy odbiorze zlecenia. W przypadku odbioru osobistego w głównej siedzibie firmy w Sandomierzu koszt zlecenia ogranicza się do kwoty należności za wykonaną przez wykonawcę usługę. Przy tym trybie odbioru możliwa jest również płatność gotówką lub kartą płatniczą. Przy odbiorze osobistym w innych miejscach może być doliczona opłata dodatkowa (widoczna podczas składania zamówienia).


TRYB REALIZACJI ZLECENIA

    W zależności od wybranej przez zleceniodawcę formy odbioru zlecenia wykonawca przystępuje do realizacji zleconej usługi przed lub natychmiast po dokonaniu zapłaty według następujących kryteriów:

  •     odbiór osobisty - realizacja zlecenia natychmiast po jego otrzymaniu w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą drogą mail'ową
  •     płatność przy odbiorze (kurier, poczta) - realizacja zlecenia natychmiast po jego otrzymaniu i wysyłka w ciągu 2 dni roboczych.
  •    płatność przelewem - realizacja zlecenia posiadającego status "oczekujące" natychmiast po odnotowaniu wpłaty na koncie wykonawcy lub po przesłaniu przez zleceniodawcę kopii dowodu wpłaty z czytelnym stemplem poczty lub banku i wysyłka w ciągu 2 dni roboczych od momentu dokonania wpłaty udokumentowanej  jw.

 

§5


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Wykonawca zobowiązuje się do jak najbardziej starannej realizacji złożonego przez zamawiającego zlecenia na wykonanie zdjęć w zakresie oferowanego serwisu i zgodnie z kryteriami kontroli jakości przypisanymi do oferowanego cennika.
    Wykonawca zastrzega sobie prawo okresowych przerw w działaniu serwisu bez wcześniejszego powiadamiania na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności związanych z konserwacją lub modernizacją sprzętu.
    Pliki pozostają w galerii zleceniodawcy przez trzy miesiące od momentu ich wgrania lub zamówienia z nich odbitek ( minimum 10 szt. ). Wykonawca nie udziela gwarancji na przechowywanie wszystkich plików w galerii na stałe. Galeria jest narzędziem dla ułatwienia procesu składania zamówień i w żadnym razie nie może być traktowana jako bank danych do przechowywania plików na stałe. Wykonawca udostępnia przestrzeń na dysku w celu utworzenia galerii każdemu niezależnie od tego czy zleca on wykonanie zdjęć z zamieszczonych plików, lecz jednocześnie wykonawca zastrzega sobie prawo do usuwania części lub wszystkich plików w momencie gdy będzie to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu.
    Wykonawca dołoży wszelkich starań w zakresie ochrony dóbr osobistych jak też danych osobowych zleceniodawcy. Serwis posiada zabezpieczenia w maksymalnym stopniu ograniczające wystąpienie pomyłek w działaniu systemu jak też zagrożeń wynikających z ingerencji niepowołanych osób. Zleceniodawca powinien jednak brać pod uwagę fakt braku możliwości zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa przed wystąpieniem wszelkich sił wyższych i nielegalnych działań osób trzecich, na które wykonawca nie ma wpływu. Wykonawca zapewnia zadośćuczynienie ewentualnym szkodom zamawiającego zgodnie z treścią §2 niniejszego regulaminu, lecz zamawiający ze swojej strony powinien zachować przezorność na wypadek wystąpienia okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu. Ze szczególną starannością należy przy korzystaniu z systemu unikać instalowania w nim treści mogących narazić zamawiającego lub inne osoby na straty materialne bądź moralne w razie przedostania się tychże treści w niepowołane ręce osób trzecich.
    Wobec wszelkich spraw związanych z działaniem serwisu nie uregulowanych powyższymi warunkami realizacji zleceń mają zastosowanie przepisy dot. ogólnych praw konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.